ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت

هله نوميد نباشي که تو را يار براند

0

ناامیدی ناخوشــایند است، امــا همیشـــه میتوانیــــم چیـــزی از آن بیــــاموزیم از ناامیـدی راه گریـزی نیسـت، گویـا همـه مـا بدنبـال فــرار کــردن از ایــن احســاس تلخیــم تــا بتوانیــم درامیـد غوطه ور شـویم و زندگـی شـاد و بـدون دردسـری داشـته باشـیم؛ امـا واقعیـت همیشـه مطابـق میـل مـاپیـش نمیرود. ناامیدیهــا ممکــن اســت ناخوشــایند باشــند، امــا همیشـــه میتوانیــــم چیـــزی از آنها بیــــاموزیم
مـا هـرروز چندیـن بـار بـه دل ناامیـدی پرتــاب می شــویم. گاهــی ســعی  میکنیــم بــا نادیــده گرفتــن آن بــه روزمرگی مــان ادامــه دهیــم و گاهــی هــم بــا وجــود آن مبــارزه می کنیــم و ســعی داریــم بــا هدف گــذاری  بــه موفقیــت پنــاه ببریــم.
خـوب یـا بـد، بایـد بپذیریـم کـه تنهـا موضـوع قطعـی ایـن روزهـا، عـدم قطعیـت و نابسـامانی اسـت. همـه مـا به  همریختــه و مشــوش هســتیم،  اســترس های کاری ،فردی و اجتماعی راه نفسمان را بسته است، مفهوم تعـادل کار و زندگـی بـه یـک اصطلاح مضحـک برایمـان تبدیــل شــده و البتــه یــک ســوگواری جمعــی را تجربــه  میکنیـم در ایـن میـان، تاب آوری دیگـر نـه یـک گزینـه بلکــه مهــارت اصلــی مــا بــرای بقــا و ادامــه ایــن مســیر اسـت.تاب آوری همـان مفهـوم مشـترکی اسـت کـه ایـن روزهــا زیــاد در مــوردش میشــنویم.

ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت و در مسیر توسعه تاب آوری قدیمی برداشت گویــی راه نجــات همـه مـا (چـه در مقـام فـرد و چـه در مقـام کسـب وکار) از گردابــی کــه در آن گیــر  افتاده ایــم، درمفهوم تاب آوری خلاصه می شــود.
درعین حــال، بایــد بگوییــم کــه تلاشهــای ســازمانی فعلــی بــرای بهبــود تــاب آوری کارکنــان تــا حــد زیــادی بی اثــر اســت و اغلــب اثــرات کوتاه مدتــی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
دلیــل اصلــی ایــن موضــوع،درک ناقــص از مفهــوم تــاب آوری اســت.ســوءتفاهم های رایـج در مـورد تـاب آوری گاهـی منجـر می شـود تاب آوری تبدیــل بــه ابــزاری خشــونت آمیز شــود کــه راه بــر همدلـی  میبنـدد و ایـن یعنـی مهـم نیسـت چـرا حـس اســتیصال داریــد، ناامیدیــد یــا فکــر می کنیــد بیــش از ایــن نمیتــوان ادامــه داد، درهرحــال شــما بایــد تــاب می آوردیــد!
بنابرایــن، اگــر تــاب آوری درعین حــال مفهومــی مهــم و مشکل ســاز اســت، ســازمانها چگونــه می تواننــد در ایــن نقطــه تاریخــی از  نابســامانی های انباشــته فــردی ،اجتماعــی و اقتصــادی،  تــاب آوری را بهبــود بخشــند؟ شـاید جالـب باشـد بدانیـد کـه همـه چیـز از مداخلات هدفمنــد ماننــد ترتیبــات کاری انعطاف پذیــر بــرای کارکنانــی کــه در حــال عبــور از یــک چالــش هســتند تــا  سیاســتهای ثابــت کاری از جملــه مرخصــی بــا حقـوق، منابـع رفاهـی و تسـهیلات فیزیکـی بـر تـاب آوری اثرگذارنــد!
امــا آیــا تــاب آوری بــا همــه  مزیتهایــش روی تاریکــی هـم دارد؟ چگونـه بـه درک درسـتی از ایـن مفهـوم مهـم برســیم؟ مدرســه  کســب وکار دانشــگاه هــاروارد ســعی میکند تا در قالب این مقاله به این سؤالات مهـم پاســخ داده و دیــد واقع بینانه تــری از مفهــوم  تــاب آوری در اختیـار شـما قـرار دهـد.
قبـل از هـر چیـز، بهتـر اسـت بـا دو اشـتباه یــا سوءبرداشــت مهــم در مــورد تــاب آوری آشــنا شــویم…
قبـل از در نظـر گرفتـن گام هایـی بـرای بهبـود وضعیت تاب آوری در تیـم یـا سـازمانتان، بـه ایـن فکـر کنیـد کـه بـه کـدام یـک از تله هـای ذهنـی زیـر مبتـلا هسـتید؟
ســازمانها  به تــاب آوری بــه عنــوان یــک ویژگـی شـخصیتی در کارکنـان نـگاه می کننـد!
بســیاری از ســازمان ها،تــاب آوری را مفهومــی در نظــر می گیرنــد کــه یــا افــراد ایــن موهبــت را دارنــد و یــا از داشــتن آن  محرومانــد و البتــه گزینــه ســومی هــم برایشـان تعریـف نشـده اسـت. زمانـی کـه بـه ایـن شـیوه بـه تاب آوری نگاه میکنیم، مسئولیت اصلی آن را بر عهــده کارکنــان می گذاریــم و نقــش ســازمان را در ارائــه حمایـت مناسـب نادیـده میگیریـم .
دکتـر امـی آدلـر، روانشـناس بالینـی، ایـن فقـدان پاسـخگویی سـاختاری را بـه عنـوان “روی تاریـک تابآوری” توصیـف میکنـد .یادمــان باشــد کــه پــرورش تــاب آوری در افــراد بــدون پذیـرش مسـئولیت پذیری آن، تنهـا فرسـودگی شـغلی را تسهیل خواهد کـرد.
بـه جـای اینکـه تـاب آوری را یـک ویژگـی شـخصیتی در نظــر بگیریــد، بــه تــاب آوری بــه عنــوان وضعیتــی فکــر کنیـد کـه هـر کارمنـدی میتوانـد بـه آن دسـت یابـد. ایـن امــر مســتلزم پــرورش  محیطهایــی اســت کــه بــه طــور فعــال تــاب آوری را پیاده ســازی و پشــتیبانی می کنــد .از خودتـان بپرسـید کـه آیـا فرهنگـی داریـد کـه کارکنـان را تشویق به صحبت در مورد دغدغه هایشان کنـد؟ آیــا گــوش شــنوایی بــرای ایده هــای افــراد داریــد؟ آیــا سـازمان شـما سیاسـتهای مرخصـی، اسـکان و مزایایـی دارد کــه بــه کارکنــان اجــازه دهــد بــه طــور مناســب بــه  چالشهــا پاســخ دهنــد؟
در نظـر داشـته باشـید فقـط بـه ایـن دلیـل کـه برخـی ناملایمـات در کسب وکار غیرمنتظـره هسـتند نمیتـوان از زیــر بــاربرنامه ریــزی بــرای آنهــا شــانه خالــی کــرد .
کارمنــدان ممکــن اســت نتواننــد یــک ترومــای روحــی ،آزار و اذیــت جنســی، وضعیــت بــد اقتصــادی یــا دوره کاهــش سـلامت روان را پیش بینــی کننــد، امــا ســازمان شـما می توانـد سیاسـت هایی را بـرای رسـیدگی بـه ایـن موقعیت هــای احتمالــی از قبــل ایجــاد نمایــد
بــرای خلــق ســازمانی تــاب آور، بایــد بدانیــد کــه دو چیــز  میتوانــد بــه طــور همزمــان اتفــاق بیفتــد: افــراد  میتواننــد سرشــار از  ویژگیهــای مثبتــی همچــون  خوشبینــی، اشــتیاق و غیــره باشــند کــه آن هــا را بــه افــراد  تــاب آوری تبدیــل کنــد امــا آنچــه موجــب ایجــاد و توســعه تــاب آوری  میشــود، حضــور فعالانــه مدیــر و ســازمان رســیدن بــه ایــن امــر مهــم اســت، شــما بایــد ســعی کنیــد منابــع و فرایندهــا را  بــه گونــه ای طراحــی کنیــد کــه در نهایــت بــه ایجــاد فرهنــگ همدلــی و مراقبـت کمـک کنـد. آنچـه بایـد بپذیریـم ایـن اسـت کـه تـاب آوری فـردی کارکنـان نمی توانـد جایگزیـن بهبـود و حمایــت ســازمانی شــود.

اینجاست که بار دیگر میتوان تاکید کرد که اگرچه ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت و در واقع این یادگیری های در این فرصت های پر از چالش میتواند منجر به ره یافت و تقویت تاب آوری باشد .
درحالی کــه احساســات مثبــت می توانــد بــه بهبــود تــاب آوری کمــک کنــد، احساســات منفــی اغلــب در زمانــی رخ می دهــد کــه شــخص ســعی می کنــد یــک تجربــه  چالــــش برانگیز را مدیریــت کنــد و مســئله دقیقــاً همین جــا اســت.
احساســات منفــی،  جــز آن هایــــی کــــــه از نظـــــر آسیب شــناختی شــدید یــا مزمــن باشــند، افــراد را از تـاب آوری منع نمی کنند؛ امــا اغلــب اوقــات، زمانــی کـــــه افـــــراد احســـــاس ناامیــدی،  اضطــراب یــا فرسـودگی دارنـد، توسط ســـازمان و مدیرانشــان ســـرزنش می شـــوند یــا مــورد قضــاوت قــرار می گیرنــد و همیــن امــر مانــع تقویـت تـاب آوری در آن هـا خواهـد شـد.
یادمـان باشـد کــه تــاب آوری را متــرادف بــا عــدم وجــود احساســات منفــی ندانیــم. چنیــن نگاهــی، تعریفــی غیــر واقعــی و کاذب از تـاب آوری ارائـه  میدهـد
نحــوه برخــورد مـا بـا چنیـن احساسـی، میـزان تأثیـر آن بـر رونـد زندگـی مــا را تعییــن می کنــد.
ایــن مقالــه از دانشــگاه هــاروارد ،سـعی دارد بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه «چگونـه بـا ناامیــدی کنــار بیاییــم؟»
بــرای رهایــی از ناامیــدی چــه می کنیــد؟ آیــا بــه ســرکوب  خواســته هایتان روی  میآوریــد؟ بــا نادیــده گرفتــن  خواســته هایتان بــه ناامیــدی، فضــای بیشــتری بــرای بــروز و ظهــور  میدهیــد و اهــداف بی اهمیــت را جایگزیــن اهــداف اصلــی  زندگیتــان می کنیــد .

ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت

چگونه از پس ناامیدی هایمان بربیاییم؟

قاعدتــاً در  کوتاه مــدت دلخــوش کــردن بــه چنیــن اهدافـی احسـاس خوبـی بـه شـما  میدهـد امـا بالاخـره زمانـی خواهـد رسـید کـه دریابیـد چقـدر از آنچـه واقعـاً  می خواســته اید دور شــده اید!  آیــا بــا کمال گرایــی بــه دنبــال نتایجــی هســتید کــه دسترســی بــه آن بــرای دیگران غیر ممکـن به نظر میرسد؟ افراد بسیاری بــا  کمالگرایی شــان بــذر ناامیــدی را در وجودشــان می کارنــد.
صرفنظــر از اینکــه کــدام یــک از حالت هــای بــالا ســپر دفاعــی مــا در برابــر ناامیــدی اســت، پاســخ ســالم بــه چنیــن احساســی نیازمنــد آن اســت کــه بــه ارزیابـیِ انتظـارات، ادراکات و رفتارهایمـان بپردازیـم. بـا گذرانــدن ایــن مرحلــه راه  حلهــای مثبــت را می یابیــم و دســت از ســر گذشــته  برمیداریــم.
ایــن نــگاه بــه گذشـته تـا وقتـی کـه بـه نشـخوار فکـری تبدیـل نشـود مفیــد اســت. ســرجمع از ناامیــدی نمی تــوان اجتنــاب کـرد، چـه بخواهیـم چـه نخواهیـم آن را تجربـه خواهیـم کــرد امــا دلســرد بــودن  مســئلهای اســت کــه خودمــان انتخابــش می کنیــم!

چگونه از پس ناامیدی هایمان بربیاییم؟
موفقیــت،  شــما را در برابــر ناامیــدی مقــاوم  میکنــد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال لزومــاً مثبــت نیســت! برخــی مواقــع ناامیــدی بــه موتــور محرکــی تبدیــل می شــود تــا شــما را از آنچــه اکنــون بــدان عــادت کرده ایــد برهانــد امــا در بیشــتر مواقــع بــه دام افســردگی  میافتیــد و اینجــا روی تاریــک ماجــرا اســت .
امــا چطــور  میتــوان بــه طــوری بهینــه بــا ناامیــدی مواجــه شــد؟

مدیریت انتظارات
انتظــار، ریشــه همــه ی  رنجهــای درونــی مــا اســت. هرچــه بیشــتر بــا ناامیــدی ســر و کلــه زده باشــید بیشــتر متوجــه شــده اید کــه بــا وجــود چنیــن احسـاس پیچیـده و گیج کننـده ای، تشـخیص انتظـارات و  خواســته های واقعــی و غیــر واقعــی از یکدیگــر چقــدر دشــوار اســت.
از جملــه مســائل مهمــی کــه روانشناســان ایــن روزهــا بــه آن می پردازنــد،ناامیــدی پــس از رســیدن بــه  خواســته ها اســت.
شــما چیــزی را بــرای ســال ها می خواســته اید و حــالا بــا رســیدن بــه آن رضایتــی کــه تصــورش را می  کردهایــد بــه دســت نیاورده ایــد.ایــن همــان مســئله ای ســت کــه فرویــد از آن  بهعنــوان افــرادی کــه «بــا موفقیــت ویــران  شــدهاند» یــاد کــرده اسـت.
در چنیـن وضعیتـی شـما ناخـودآگاه، بـاور داریـد کــه لیاقــت موفقیت هایتــان را  نداشــته اید،بنابرایــن دســتیابی بــه  آنهــا برایتــان لذت بخــش نبــوده .حتــی زمانــی کــه بــه آنچــه می خواهیــم می رســیم و فکــر  میکنیــم لیاقتــش را هــم داریــم ممکــن اســت متوجـه شـویم آنچـه بـه شـدت می خواسـتیم، سـعادت و خوشــبختی مــورد انتظارمــان را بــه دنبــال نداشــته اســت.

تأثیرات تربیت
برخــورد والدینتــان بــا شــما چگونــه بــود؟ آیــا خودشــان کامــل بودنــد و انتظــار داشــتند شــما هــم فرزنــد کاملــی باشــید؟ یــا بــرای کامــل بــودن دســت و پــا  نمیزدنــد و از شــما هم چنیــن انتظــاری نداشــتند؟ نحــوه برخــوردی کــه مــا بــا ناامیــدی داریــم از همیــن روابطمــان نشــات می گیرنــد. تابه حــال برایتــان پیــش آمـده کـه بـرای جلوگیـری از ریسـک، سـطح انتظـارات را پاییـن بیاوریـد؟
برخـی، بـا تبدیـل شـدن بـه افـرادی بـا موفقیت هــای کوچــک بــه دنبــال اجتنــاب از ناامیــدی هســتند

آنها به این باور ما اعتقادی ندارند که ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت بــا چنیــن رویکــردی ناخــودآگاه از ریســک کـردن اجتنـاب  میکنیـد تـا از ناامیـدی خـود یـا دیگـران جلوگیری کنید.

استراتژی برنده در چنین موقعیتی بــرای شــما آن اســت کــه توقــع زیــادی نداشــته باشــید .این رفتار تبدیل بـه نوعی مکانیزم دفاعی  میشود کــه بــه یــک زندگــی نصفــه و نیمــه ختــم خواهــد شــد .گویـا کـه شـما بـه یـک ناامیـدی بـرای خودتـان و دیگـران تبدیــل شــده اید.

بعضــی، مســیر متفاوتــی را طــی  میکننــد. آنهــا ســعی میکننــد بــا موفقیت هــای پیاپــی از ناامیــدی دور و دورتــر شــوند که توافق کرده ایم ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت بــا خودشــان فکــر می کننــد کــه انتظاراتشــان از  کمالگرایی شــان نشــات  میگیــرد و  واقعبینانــه اســت،  امــا بــا کمــی تأمــل متوجــه  میشــویم کــه ایــن  پیش فرضهــا درســت نیســت. بــا چنیــن اهــداف دســت نیافتنی ای افــراد از رســیدن باز می مانند و سرخورده میشوند آنها این حقیقت را فراموش میکنند که را فرامــوش  میکننــد کــه کمالگرایــی بــه نــدرت باعــث رضایــت یــا خشــنودی آن هــا می شــود و در عــوض ،آنها را یک قدم به ناامیدی نزدیک تر خواهد کرد!
ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت مطلبی بود که توسط مدرسه کسب و کار هاروارد تهیه و ترجمه گروه آریانا است.

ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =