نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری

0

نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری در  پیش ­بینی رشد پس از سانحه بهبودیافتگان از کرونا بود. 

پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود؛ جامعه پژوهش شامل کلیه بهبودیافتگان از بیماری کرونا در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شهر ایلام بود.

بدین منظور تعداد ۲۰۰  نفر با استفاده از روش نمونه ­گیری داوطلبانه و بر اساس معیارهای ورود و خروج تعیین شده انتخاب و به پرسشنامه‌های رشد پس از سانحه تدسچی و همکاران (۱۹۹۶)، حمایت اجتماعی شوبرون و استووارت (۱۹۹۱)، نشخوار فکری هوکسما و مارو (۱۹۹۱) و تاب‌آوری کانر دیویدستون (۲۰۰۳) به‌صورت آنلاین پاسخ و تکمیل کردند.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS 26 استفاده شد.

یافته ­ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی با رشد سانحه(۵۰/۰r=) و بین تاب آوری و رشد پس از سانحه (۶۸/۰r=) رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

پیشنهاد ما به شما

بین نشخوار فکری با رشد پس از سانحه نیز رابطه منفی معنادار (۳۷/۰-r=) به دست آمد.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی، تاب­ آوری و نشخوار فکری با هم قادر اند ۵۸ درصد((۵۸۶/۰  R2=) از رشد پس از سانحه در بهبود یافتگان از کرونا را تبیین نمایند. 

همچنین یافته ها نشان داد که به ترتیب تاب­ آوری با ضریب تأثیر ۴۲۵/۰، حمایت اجتماعی با ضریب تأثیر ۳۲۳/۰ و نشخوار فکری با ضریب ۲۳۵/۰- بیشترین نقش را در پیش­بینی رشد پس از سانحه در بهبود یافتگان از کرونا داشته است.

نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی، تاب آوری و نشخوار فکری نقش مؤثری در پیش بینی رشد پس از سانحه دارند.

 

 

نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری در پیش‌بینی رشد پس از سانحه بهبودیافتگان از کرونا

 

 

نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری
تاب آوری و کرونا

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.