نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

0

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

مواجهه و چالش با مشکلات زندگی بخشی از زنـدگی روزانه انسانهاست و کسانی در این مسیـر موفق‌ترند که از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشند،از جمله این ویژگی‌ها تاب‌آوری است.

ویژگی‌های متفاوت شخصیتی، واکنش افراد را نسبت به موقعیت‌ها و فشارها متمایز می‌گرداند.

شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند به ما کمک کند تا پیامدهای مهم زندگی را بشناسیم.

بر این اساس پژوهش حاضر نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی میزان تاب‌آوری دانشجویان نظامی را بررسی می‌کند.

 

روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل ۳۵۳ نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های نظامی کشور بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند.

برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه ۶۰ سوالی (NEO-FEI) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC). برای تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد.

 

یافته‌ها: آزمون فرضیه‌ها بیان داشت که صفات شخصیتی وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی و توافق‌پذیری ارتباط مثبت معنی‌داری با متغیر تاب‌آوری نشان دادند.

تنها صفت روان‌رنجورخویی رابطه معکوس و معناداری با تاب‌آوری داشت و در نهایت صفت گشودگی به تجربه ارتباط معنی‌داری با متغیر تاب‌آوری نشان نداد.

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل شخصیتی وظیفه‌شناسی قدرتمندترین پیش‌بینی کننده تاب‌آوری است و ۳۴% تغییرات تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند، عامل شخصیت روان‌رنجورخویی نیز ۵% ، تغییر پذیری متغیر ملاک یعنی تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند.

بحث و نتیجه‌گیری:

در مجموع از متغیرهای پیش‌بین دو عامل از صفات شخصیتی، ۳۹% از واریانس تاب‌آوری را پیش بینی کردند. بنابر این شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند میزان تاب‌آوری افراد در موقعیت‌های تنش زا را پیش‌بینی نماید.

 

 

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

 

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.