نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری

0

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری دانشجویان

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری می باشد.

روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ۴۰-۱۸ سال موسسه حکمت مشهد است و نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۲۷۸ نفر انتخاب شدند.

گردآوری داده ها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه خودگویی برین تاپ، پرسشنامه تصور از خود بک و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون انجام شد.

و برای تجزیه تحلیل داده ها ( tهمبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) از نرم افزارspss استفاده شد.

 

یافته های پژوهش نشان دادند که متغیر خودگویی، رابطه متغیرهای تصور از خود و تاب آوری را میانجی گری می کند.

نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر خودگویی رابطه متغیر تصور از خود و متغیر تاب آوری را به طور جزئی میانجی گری می کند.

 

 

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری دانشجویان

 

 

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.