نقش میانجی تاب آوری خانواده

0

نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

رضایت از زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های روانی دارد.

پژوهش هایی رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی و رضایت از زندگی را نشان دادند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی بود.


جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شهر فردوس بود. بدین منظور ۱۳۳ نفر از دانشجویان (۹۸ پسر و ۳۵ دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت از زندگی (دینر ۱۹۸۵)، تاب آوری خانواده (سیکسبی ۲۰۰۵) و سبک زندگی اسلامی (کاویانی ۱۳۸۸) را تکمیل کردند.

در تحلیل داده ها از روش های همبستگی، و تحلیل مسیر براساس مدل بارون و کنی و نرم افزار spss24 و Amos24 استفاده شد.


یافته های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با سبک زندگی اسلامی (۳۳۵/۰) و با تاب آوری خانواده (۴۳۷/۰) رابطه مثبت و معنادار (۰۰۱/۰P<) دارد و تاب آوری خانواده رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی را واسطه گری کامل (۲۰۷/۰) می نماید.


سبک زندگی اسلامی از طریق افزایش تاب آوری خانواده بر رضایت از زندگی تاثیر دارد. تقویت سبک زندگی اسلامی در خانواده، با افزایش تاب آوری خانواده در برابر سختی ها، موجب افزایش رضایت از زندگی اعضای خانواده می شود.

 

 

نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

 

 

نقش میانجی تاب آوری خانواده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − پنج =