نقش واسطه ای حرمت خود و رابطه بین تاب آوری

0

نقش واسطه ای حرمت خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تاب آوری و بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش واسطه گری حرمت خود و عواطف مثبت و منفی بود.

 

۳۸۷ دانش آموز دوره دوم متوسطه مدارس شهر خرم آباد مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳)، مقیاس حرمت خود (روزنبرگ، ۱۹۶۵)، مقیاس عواطف مثبت و منفی (واتسون، کلارک و تلیجن، ۱۹۸۸) و مقیاس بهزیستی روان شناختی (ریف، ۱۹۸۹) را تکمیل کردند.

نتایج تحلیل مسیر نشان دادند تاب آوری اثر مستقیم بر بهزیستی روان شناختی دارد.

همچنین تاب آوری به طور غیرمستقیم و از طریق عاطفه مثبت و حرمت خود، منجر به افزایش بهزیستی روان شناختی شده است.

براین اساس می توان گفت عاطفه مثبت و حرمت خود، کارکردی  واسطه ای در رابطه بین تاب آوری با بهزیستی روان شناختی ایفا می کنند.

این یافته ها بر توسعه ویژگی تاب آوری در ارتقای عاطفه مثبت و حرمت خود در جهت افزایش بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تاکید می کند

 

 

نقش واسطه ای حرمت خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی

 

 

نقش واسطه ای حرمت خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین تاب آوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =