واقعیت مجازی‌ و اثر بخشی آن بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن

0

واقعیت مجازی‌ (خلق رویا) و اثر بخشی آن بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن ایده اصلی این تحقیق بوده است که در شهرستان ساری انجام شده است .

مقدمه: پیش‌بینی می‌گردد، جمعیت سالمندان ایران تا سال ۲۰۵۰ به ۲۶ درصد جمعیت کل افزایش خواهد‌یافت.

بنابراین توجه به نیا‌ز‌‌های بهداشتی، سلامت روانی و جسمانی آنان بسیار حائز اهمیت است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی واقعیت مجازی‌ (خلق رویا) بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن بوده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی به روش پیش‌‌آزمون- پس‌آزمون– پیگیری همراه با گروه کنترل در‌انتظار درمان بود و جامعه آماری این مطالعه شامل۲۵۰ نفر از سالمندان زن بالای ۶۵ سال اهل ساری بوده که مبتلا به بیماری قلبی یا اعصاب و روان نبودند و از آذر تا بهمن ۱۳۹۸، از‌ طریق فراخوان شبکه‌های اجتماعی، داوطلب شرکت در پژوهش شدند.

نمونه‌گیری به روش هدفمند و شامل ۳۰ نفر از آنان بود که کمترین نمره را از پرسش‌نامه‌ی تاب‌آوری کانر-دیویدسون به‌دست آورده ‌بودند و به‌صورت تصادفی به دو گروه همتا‌‌ (سن، وضعیت اشتغال و میزان تحصیلات) ۱۵ نفره آزمایش و کنترل‌ در‌انتظار درمان تقسیم شدند.

مداخله مبتنی بر واقعیت مجازی که شامل خلق موقعیت‌های رویایی و مجزا برای یکایک مشارکت‌کنندگان بود، ‌روی گروه آزمایش انجام شد و پس از یک ماه، مطالعه پیگیری صورت گرفت. داده‌ها با نرم‌افزارSPSS  نسخه ۲۴ و  به روش کواریانس تک‌متغیره و چند‌متغیره بررسی شد.

یافته‌ها‌: تحلیل داده‌ها نشان داد که روش واقعیت مجازی‌ (خلق رویا)، اثر مثبت معناداری بر افزایش تاب‌آوری سالمندان زن داشته‌ (P<0/001 ،F=138/841) و نتایج حاصل با گذشت یک ماه از پایان مداخله نیز ثابت مانده بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، اجرای مداخله مذکور جهت ارتقاء سلامت در جمعیت سالمندان پیشنهاد می‌شود.

 

اثر‌بخشی واقعیت مجازی‌ بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن

 

واقعیت مجازی‌ و اثر بخشی آن بر میزان تاب‌آوری سالمندان زن
تاب آوری زنان سالمندان

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو − 2 =