ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی پرسش نامه تاب آوری

0

ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

هدف از پژوهش حاضر،بررسی ویژگیهای روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دولتی مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش ( تعداد ۴۸۲۶۸ نفر) و همچنین کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ (تعداد ۵۰۴۷۷ نفر) بود.

ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد تاب آوری کونور و دیویدسون بود.

نتایج این پژوهش به وجود هفت عامل در ورزشکاران (سخت رویی، هدفمندی، خوش بینی، احساس کنترل، استفاده از منابع، استفاده از منابع معنوی و پویایی) اشاره دارد.

 

همچنین، نتایج نشان دادند که این پرسش نامه از روایی و پایایی قابل قبولی در جامعه مشخص برخوردار است ( پایایی برابر با ۷۷۴/۰) و آلفای کرونباخ ( پایایی و ثبات به روش همسانی درونی) برای ورزشکاران ۷۸۱/۰ بیشتر از غیر ورزشکاران ۷۵۳/۰ است.

 

 

ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری

در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

 

 

 پرسش نامه تاب آوری ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی پرسش نامه تاب آوریبنابر همین گزارش از خانه تاب آوری روان‌سنجی یک رشته علمی است که بر ساخت ابزارهای ارزیابی، ابزار اندازه‌گیری و مدل‌های رسمی تمرکز دارد که پدیده‌های قابل مشاهده را به ویژگی‌های نظری در روان‌شناسی، آموزش، و علوم اجتماعی مرتبط می‌کند.

این شامل کمی سازی و ارزیابی سازه های روانشناختی مانند هوش، ویژگی های شخصیتی و نگرش ها از طریق آزمون های مختلف مانند آزمون های شناختی، شخصیتی و استعداد است.

روان‌سنج  اغلب روان‌شناسانی با آموزشهای تخصصی هستند،  ایشان ابزارهای معتبر و قابل اعتمادی را برای اندازه‌گیری سازه‌های روانشناتی ناپیدا که نمی‌توان مستقیماً مشاهده کرد، ایجاد می‌کنند.

رشته روان سنجی ریشه های تاریخی در اندازه گیری تفاوت های فردی و اندازه گیری های روانی دارد و چهره های کلیدی مانند فرانسیس گالتون و جیمز مک کین کتل در توسعه آن سهیم هستند. روان‌سنجی در اندازه‌گیری شخصیت و نگرش هم کاربرد دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =