ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی پرسش نامه تاب آوری

0

ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

هدف از پژوهش حاضر،بررسی ویژگیهای روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دولتی مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش ( تعداد ۴۸۲۶۸ نفر) و همچنین کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ (تعداد ۵۰۴۷۷ نفر) بود.

ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد تاب آوری کونور و دیویدسون بود.

نتایج این پژوهش به وجود هفت عامل در ورزشکاران (سخت رویی، هدفمندی، خوش بینی، احساس کنترل، استفاده از منابع، استفاده از منابع معنوی و پویایی) اشاره دارد.

 

همچنین، نتایج نشان دادند که این پرسش نامه از روایی و پایایی قابل قبولی در جامعه مشخص برخوردار است ( پایایی برابر با ۷۷۴/۰) و آلفای کرونباخ ( پایایی و ثبات به روش همسانی درونی) برای ورزشکاران ۷۸۱/۰ بیشتر از غیر ورزشکاران ۷۵۳/۰ است.

 

 

ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری

در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + هفده =