پيش بيني تاب آوري براساس خود- دلسوزي و همدلي در جانبازان

جنگ يكي از عوامل تاثيرگذار در بهداشت عمومي جامعه است كه باعث آسيب هاي جسمي و رواني زيادي در افراد مي شود. هدف اين پژوهش پيش بيني تاب آوري براساس خود- دلسوزي و همدلي در جانبازان هشت سال جنگ تحميلي بود.

ابزار و روش ها:

اين پژوهش توصيفي- همبستگي در سال ۱۳۹۶ بين كليه جانبازان مبتلا به آسيب هاي جسماني و رواني ناشي از جنگ در شهرستان سقز انجام شد. ۲۹۷ نفر (۲۶۲ مرد و ۳۵ زن) به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون، پرسش نامه همدلي داويس و پرسش نامه خود- دلسوزي نف استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 24، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره تجزيه و تحليل شدند.

يافته ها : بين تاب آوري با همدلي (۰٫ ۶۹=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، خود- دلسوزي (۰٫ ۷۸=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، مهرباني با خود (۰٫ ۸۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، خودباروي (۰٫ ۷۳=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، ويژگي مشتركات انساني (۰٫ ۶۹=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، انزوا (۰٫ ۵۰=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، ذهن آگاهي (۰٫ ۶۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) و بيش آگاهي (۰٫ ۸۷=r؛ ۰٫ p<) همبستگي مثبت و معني داري مشاهده شد. همچنين همبستگي تاب آوري با دغدغه همدلانه (۰٫ ۶۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) و ديدگاه گرايي (۰٫ ۵۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) مثبت و معني دار و با آشفتگي شخصي (۰٫ ۷۸-=r؛ ۰٫ ۰۱p<) معكوس و معني دار بود. خود- دلسوزي و همدلي به ترتيب ۷۱% و ۶۰% واريانس تغييرات تاب آوري در جانبازان را پيش بيني كردند و از بين اين دو متغير، تاثير خود- دلسوزي بيشتر از همدلي بود.
نتيجه گيري : جانبازان داراي خود- دلسوزي و همدلي بالا، تاب آوري بيشتري دارند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.