پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان

0

پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان

جنگ یکی از عوامل تاثیرگذار در بهداشت عمومی جامعه است که باعث آسیب های جسمی و روانی زیادی در افراد می شود.

هدف این پژوهش پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی بود.

ابزار و روش ها:

این پژوهش توصیفی- همبستگی در سال ۱۳۹۶ بین کلیه جانبازان مبتلا به آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ در شهرستان سقز انجام شد.

۲۹۷ نفر (۲۶۲ مرد و ۳۵ زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند.

برای جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسش نامه همدلی داویس و پرسش نامه خود- دلسوزی نف استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 24، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

 

یافته ها : از میان تاب آوری با همدلی (۰٫ ۶۹=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، خود- دلسوزی (۰٫ ۷۸=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، مهربانی با خود (۰٫ ۸۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، خودباروی (۰٫ ۷۳=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، ویژگی مشترکات انسانی (۰٫ ۶۹=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، انزوا (۰٫ ۵۰=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، ذهن آگاهی (۰٫ ۶۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) و بیش آگاهی (۰٫ ۸۷=r؛ ۰٫ p<) همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد. همچنین همبستگی تاب آوری با دغدغه همدلانه (۰٫ ۶۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) و دیدگاه گرایی (۰٫ ۵۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) مثبت و معنی دار و با آشفتگی شخصی (۰٫ ۷۸-=r؛ ۰٫ ۰۱p<) معکوس و معنی دار بود. خود- دلسوزی و همدلی به ترتیب ۷۱% و ۶۰% واریانس تغییرات تابآوری در جانبازان را پیش بینی کردند و از این دو متغیر، تاثیر خود- دلسوزی بیشتر از همدلی بود.
نتیجه گیری : جانبازان دارای خود- دلسوزی و همدلی بالا، تاب آوری بیشتری دارند.
همدلی یک جنبه اساسی از ارتباط و درک انسانی است

 

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری همدلی توانایی تشخیص، درک و به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات یک شخص دیگر، حیوان یا شخصیت خیالی است.

 همدلی شامل تجربه دیدگاه شخص دیگر، فعال کردن رفتارهای اجتماعی و تقویت تعاملات دلسوزانه است.

همدلی یک مهارت ارتباطی قدرتمند است که روابط را بهبود می بخشد، نتایج سلامتی را بهبود می بخشد و رضایت بیمار را در محیط های پزشکی افزایش می دهد.

همدلی به افراد اجازه می دهد تا شکاف بین تجربیات و افکار را پر کنند و به درک عمیق تری از احساسات و تجربیات دیگران منجر شود. همدلی را می توان آموزش داد و پرورش داد و نقش مهمی در ایجاد روابط مثبت، اتخاذ تصمیمات اخلاقی و مداخله در موقعیت هایی مانند قلدری ایفا می کند.

همدلی یک جنبه اساسی از ارتباط و درک انسانی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.