پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین

0

پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی با آگاهی از شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب‌آوری هیجانی

بی‌رمقی پیامد درگیری طولانی‌مدت در موقعیت‌هایی است که مستلزم نیروی بدنی، روانی و اجتماعی بیش‌ازاندازه است.

پژوهش با هدف بررسی نقش پیش‌بین شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام‌عیار و تاب‌آوری هیجانی در  زوجین خواهان جدایی انجام گرفت.

روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد ۱۴۰ نفر (۷۰ نفر زن و ۷۰ نفر مرد) از زوجین خواهان جدایی مراجعه‌کننده به دادگستری شهرستان خوی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

برای گردآوری داده‌ها از سنجه تاب‌آوری هیجانی کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) پرسشنامه پنج‌وجهی ذهن تمام‌عیار بائر، اسمیت و آلن (۲۰۰۶) و سیاهه بی‌رمقی زناشویی پاینز (۱۹۹۶) استفاده شد.

 

تحلیل داده‌ها با روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد.

یافته‌ها نشان داد با مهار اثرات متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای ذهن تمام‌عیار (۰۱/ ۰ =pو ۱۰/ ۰-=β) و تاب‌آوری هیجانی (۰۴/ ۰ = p و ۱۴/ ۰-=β) قادر به پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی بود.

بر پایه این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که گریز پیاپی از تجربه رخدادهای تنش‌زای رابطه و توان اندک این زوجین در بازسازی رابطه، زمینه بی‌رمقی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

 

 

 

پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی

با آگاهی از شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب‌آوری هیجانی

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 4 =