پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

0

پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی یکی از تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانشجویان براساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجیگری هوش هیجانی انجام گرفته است.

روش کار: پژوهش حاضر همبستگی ازطریق الگویابی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) است که یک روش توصیفی-همبستگی است.

جامعه پژوهشی حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه زنجان می‌باشد که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد ۴۸۹ نفر انتخاب شدند

برای اندازه گیری متغیرها از “سیاهه تاب آوری تحصیلی ساموئلز” (Samuels Academic Resilience Inventory) ” پرسشنامه‌های “هوش هیجانی شاته” (Schutte Emotional Intelligence) و “سیاهه شخصیتی نئو فرم کوتاه” (NEO Personality Inventory-Revised) استفاده شد روایی وپایایی این ابزارها درپژوهش های قبلی بررسی شده است.

تحلیل داده‌ها با نرم افزارایموس ۷ انجام گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد روان رنجور خویی بصورت منفی (۱۷۱/۰- = β، ۰۱/۰ > P) وظیفه شناسی بصورت مثبت (۴۱۱/۰- = β، ۰۱/۰ > P) تاب اوری تحصیلی را پیش بینی می‌کند.

همچنین عامل گشودگی (۰۷۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) و توافق پذیری (۰۷۴/۰- = β، ۰۱/۰ > P) وبرونگرایی (۰۸۴/۰- = β، ۰۱/۰ > P) و همچنین وظیفه شناسی (۱۱۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) بطور غیرمستقیم وازطریق هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی را میانجیگری می‌کنند.

همچنین هوش هیجانی بطور مستقیم (۳۴۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) با تاب اوری تحصیلی دانشجویان همبسته بود.

 

نتیجه گیری: روان رنجورخویی و وظیفه شناسی و هوش هیجانی تاب اوری تحصیلی را پیش بینی می‌کنند.

همچنین هوش هیجانی رابطه بین ویژگی‌های توافق پذیری، برونگرایی، گشودگی ووظیفه شناسی را با تاب اوری تحصیلی میانجیگری می‌کند.

پیشنهاد می‌شود با آموزش وتقویت هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی دانشجویان را بالا برد.

 

 

پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

 

 

پیش بینی تاب آوری تحصیلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − چهار =