تاب آوری و تئوری انتخاب

0

تاب آوری و تئوری انتخاب

در حال حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی با شرایط غیرمعمول ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جامعه مواجه هستند.

یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های روانی ناشی از کرونا استرس و اضطراب است.

تاب‌آوری ازجمله متغیرهایی است که افراد در زمان مواجهه با فشار روانی از آن استفاده می‌کنند.

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت.

روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت.

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شهر مشهد است.

نمونه شامل ۳۰ نفر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.

در این تحقیق از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی سامویلز استفاده شد.

به‌منظور اجرای پژوهش، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش نظریه انتخاب قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند.

برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش نظریه انتخاب می‌تواند تاب‌آوری عمومی و تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی را افزایش دهد.

یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش نظریه انتخاب با تاکید مسیولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

 

 

اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان

 

 

تاب آوری و تئوری انتخاب
تاب آوری تئوری انتخاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − پنج =