بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری زنان

0

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار موضوع اصلی تحقیق بوده است

زنان سرپرست خانوار به دلیل تجربه فشارهای مداوم و مزمن در معرض مشکلات روان شناختی قرار دارند.

هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار بود.

طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مرکز خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) در سال ۱۳۹۶ بودند که از میان آنان، ۳۰ نفر با توجه به معیارهای ورود به پژوهش و به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.

گروه آزمایش تحت آموزش ذهن آگاهی به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای قرار گرفتند.

از فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (ریف، ۱۹۸۹) و مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) استفاده شد.

داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.

نتایج حاکی از اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی روان شناختی در مراحل پس آزمون و پیگیری (۰۰۱/۰P<) و همچنین تاب آوری در مراحل پس آزمون (۰۰۱/۰P<) و پیگیری (۰۵/۰P<) بود.

ذهن آگاهی از طریق پذیرش و تجربه هیجانات، ایجاد خودآگاهی و اجتناب از الگوی تفکر خودکار باعث افزایش بهزیستی روان شناختی و تاب آوری تاثیر می گردد و می تواند به عنوان آموزشی در راستای توان بخشی و ارتقای کیفیت زندگی آنان به کار گرفته شود.

 

 

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی

بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار

 

 

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار تاب آوری مادران مجرد بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری مطالعات متعددی  در کیفیت زندگی تاب آوری مادران مجرد یا زنان سرپرست خانوار انجام شده است. این مطالعات به جنبه‌های مختلف زندگی ایشان پرداخته اند و چالش‌های پیش روی این زنان و عواملی را که به تاب‌آوری آن‌ها کمک می‌کنند مورد توجه قرار داده اند.

مطالعه ای که توسط کروتیک چاندا و بوچار ( 2018) نشان داده است که مادران مجرد در معرض استرس مزمن و افسردگی بیشتری در مقایسه با مادران در سایر ساختارهای خانواده هستند.

توانایی و تاب آوری مادران مجرد آنجا اهمیت مضاعفی پیدا میکند که داری فرزند معلول نیز باشند( لووین ، 2209). در مورد مادران مجرد و آسیب‌شناسی روانی نوجوانان که مورد تاکید برخی از مطالعات بوده است اغلب بر پیامدهای منفی برای مادران و کودکان تاکید شده است به نظر میرسد مادران مجردی که فرزندانی سالم و موفق تربیت کرده اند و زندگی موفق و مثبتی را تجربه کرده اند کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 2 =