مرور برچسب

آموزش تاب آوری گیلان

تاب آوری در مرکز مشاوره رها رشت

هیجانات مثبت بخودی خود میتوانند به ایجاد تاب آوری منجر شوند در حالیکه در مواردی هم بازتاب و نشانه ای از تاب آوری روانی افراد بحساب می آیند.احساسات مثبت می توانند با افزایش رضایت شغل نیز همبستگی نشان دهند.