مرور برچسب

ارزش و تاب آوری

زندگی مبتنی بر اهداف یا زندگی مبتنی بر ارزشها ؟

ارزش باوری است که افراد یا گروه‌های انسانی در مورد چیزهای مطلوب و مناسب دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع در فرهنگ انسانی هستند معمولاً عادات و هنجارهای اجتماعی، سرچشمه ارزش ها هستند .یک ارزش کاملاً قابل دستیابی نیست با…