مرور برچسب

ارزیابی تاب آوری

سنجش نروبیولوژیک تاب آوری

افزایش حساسیت در ناحیه خاصی از مغز به ایجاد اضطراب و افسردگی در پاسخ به استرس دنیای واقعی کمک می‌کند. این مطالعات زمینه ای برای دستیابی به یک معیار نوروبیولوژیکی عینی جهت سنجش میزان تاب آوری در برابر استرس است.