مرور برچسب

افزایش تاب آوری اجتماعی

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب آوری اجتماعی شهروندان

تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی گروه ها یا جوامع برای مقابله با فشارها درمواجهه با تغییرات را می باشد در سال های اخیر به مبحث تاب آوری اجتماعی توجه ویژه ای شده است. افزایش توانایی های فردی، تاب اوری فردی و به دنبال آن تاب آوری اجتماعی را…