مرور برچسب

الهام هدشی

تاب آوری و قصه گویی

تاب آوری و قصه گویی موضوع مطالعه ای بود که در آن پنج فاکتور شایستگی اجتماعی، استقلال، توانایی حل مسئله، هدفمند بودن و استفاده از تجارب و مهارت در قصه گویی بررسی شد تاب آوری خود را از طریق قصه گویی و شنیدن قصه افزایش دهید

اهمیت تاب آوری در دنیای آموزش، سنجش تاب آوری در زبان آموزان

و حال من به عنوان یک پژوهشگر در حوزه آموزش، تاب آوری را بر روی زبان آموزان ایرانی بررسی کرده و نتایجی را کسب کرده ام که شاید بتواند در بحث آموزش و هر چه بالاتر بردن کیفیت یادگیری در دانش آموزان و به خصوص زبان آموزان، مؤثر واقع شود.