مرور برچسب

امید تاب آوری

ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت

همـه مـا به  همریختــه و مشــوش هســتیم،  اســترس های کاری ،فردی و اجتماعی راه نفسمان را بسته است، مفهوم تعـادل کار و زندگـی بـه یـک اصطلاح مضحـک برایمـان تبدیــل شــده و البتــه یــک ســوگواری جمعــی را تجربــه  میکنیـم.در ایـن میـان، تاب…