مرور برچسب

امین برجسته

دکتر ال سیبرت ( Dr. Al Siebert)

کتاب مزایای تاب آوری توسط دکتر علیرضا صارمی ترجمه و نشر روزگار آن را منتشر کرده است دکتر علیرضا صارمی مدرس دانشگاه و عضو باشگاه تاب آوری است باشگاه تاب آوری تولید محتوا، ترجمه و انتشار را ماموریت و مسئولیت داوطلبانه خود میداند