مرور برچسب

اولین کنگره ملی فضای مجازی

خانه تاب آوری اولین کنگره ملی فضای مجازی را همراهی میکند

خانه تاب آوری ایران در اولین کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها در تاریخ 7 و 8 آذرماه با مشارکت بیش از 50 وزارت خانه، سازمان، دانشگاه، انجمن علمی و صنفی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد همراه خواهد بود.