مرور برچسب

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است

تاب آوری یعنی انجام دادن تا داشتن چیزی

تاب آوری یعنی انجام دادن تا داشتن چیزی به گزارش باشگاه تاب آوری میگنا دکتر علیرضا صارمی مترجم کتاب مزایای تاب آوری در یادداشتی نوشت :اگر شما به فرهنگ لغت مراجعه کنيد خواهد ديد که  resile (بازگشت) فعل کلمه resilience مي‌باشد و قيد