مرور برچسب

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم )

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم )

تاب آوری ، چارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ( قسمت دوم ) دکترزینب خالوندی از شورای نویسندگان خانه تاب آوری در یادداشت قبلی در رابطه با این موضوع که پیشرفت و بهبود و حتی ثبات در هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیازمند تاب…