مرور برچسب

تاب آوری اصفهان

کارگاه آموزش تاب آوری در اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزش تاب آوری در اصفهان برگزار شد به همت امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در روزهای ۴و ۵ مرداد برگزار شد . بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری ایران تاب آوری جامعه به توانایی جامعه برای آماده شدن برای خطرات پیش بینی شده،…

کارگاه پروژه تاب آوری برگزارشد.

کارگاه پروژه تاب آوری برگزارشد. تلاشی موقتی با شروع و پایانی مشخص برای تولید محصول یا خدمتی منحصر به فرد را پروژه می گویند بسیاری از مداخلات برای توسعه تاب آوری به شکل پروژه ای انجام میگردد. کارگاه پروژه تاب آوری به همت دفتر…