مرور برچسب

تاب آوری بهشهر

آموزش تاب آوری برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری

برنامه آموزش تاب آوری بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری، اثرگذاراست و نیز برنامه آموزش تاب آوری بر ارتقای سلامت روان مادران کودکان دارای اختلال یادگیری اثر معنی داری دارد