مرور برچسب

تاب آوری تیزهوشان

ساخت و اعتباریابی مقدماتی ابزار غربالگری تاب‌آوری روان‌شناختی در نوجوانان تیزهوش

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقدماتی آزمون غربالگری تاب‌آوری در نوجوانان تیزهوش، با رجوع به آموزه‌های مفهومی رویکرد توانمندمحور ـ به‌عنوان یک رویکرد بیش‌واقع‌نگر و جامع که مواجهه‌های تاب‌آورانه را در بستر منابع فردی و بافتاری معنا…