مرور برچسب

تاب آوری جانبازان

پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان

پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان جنگ یکی از عوامل تاثیرگذار در بهداشت عمومی جامعه است که باعث آسیب های جسمی و روانی زیادی در افراد می شود. هدف این پژوهش پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان…

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی موضوع این مطالعه بوده است یافته ها نشان میدهند مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‌آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است.

کارگاه آموزشی تاب آوری

برای افراد دچار آسيب نخاعی بيمارستان ساسان با مشارکت  مرکز ضايعات نخاعی و با  همکاري  مشاور محترم رئيس بنياد شهيد  در امور درمان  ،  کارگاه آموزشی تاب آوری را  براي   جانبازان عزيز نخاعی و همسران گرامی آنان  برگزار می کند  . در اين کارگاه…