مرور برچسب

تاب آوری خانواده و زوجین

روابط و رفاه روانی بمنزله منبع تاب آوری خانواده

روابط و رفاه بمنزله منبع تاب آوری خانواده عمل خواهد کرد منشا اصلی مفهوم تاب آوری خانواده روایتی از کودکان و نحوه ی عملکرد آنها در مواجهه با تجربیات زندگی بوده است خانواده به گروهی دو یا چند نفره‌ای گفته شده است که با یکدیگر زندگی میکنند و…