مرور برچسب

تاب آوری زنان باردار

پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی

تاب آوری زنان باردار ، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی، در یک زن باردار می تواند در مدیریت درد موثر بوده و از طریق غلبه بر هیجان های منفی و ترس تجربه خوشایندی را برای زن فراهم سازد و بر ترجیح آن ها به روش زایمان طبیعی نسبت به سزارین،…