مرور برچسب

تاب آوری سیاسی

پرسشنامۀ تاب‌آوری روانی ملی

تاب آوری روانی ملی سازه ای در حوزه روانشناسی اجتماعی است. پژوهش حاضر بر آن است که با درنظرگرفتن پژوهش های پیشین درباره تعریف سازه تاب‌آوری روانی ملی به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای جهت اندازه گیری این سازه بپردازد.