مرور برچسب

تاب آوری مدرسه

مدارس تاب آور

مشارکت اجتماعی از طریق تعدد وتنوع ذخایر رفتاری موجب توسعه و تقویت ” تاب آوری ” است. مشارکت و حمایت های اجتماعی هم چنین میتواند به اصلاح طرحواره های رفتاری کمک کند این مهم در مدارس تاب آور به بهترین شکل انجام میگیرد.