مرور برچسب

تاب آوری نوجوان

خودکارآمدی و تاب آوری نوجوانان

خودکارآمدی تعیین می‌کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف می‌کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می‌نمایند خودکارآمدی به معنای باور فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک موقعیت خاص است. بندورا معتقد است که خود کارآمدی…

افزایش تاب آوری نوجوانان

افزایش تاب آوری نوجوانان کمک می‌کند آن‌ها برخورد منطقی‌تری با چالش‌ها داشته باشند، تغییرات درونی‌شان را راحت‌تر بپذیرند و بتوانند بر نیروهای تکانشی خود کنار بیایند دوستان نوجوان من، بیشتر مراقب خودتان باشید! شما ارزشمندترین دارایی خودتان…

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تاب آوری

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تاب آوری و خودکار‌آمدی تمرینی ورزشکاران نوجوان هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تاب‌آوری و خودکارآمدی تمرینی در ورزشکاران نوجوان بود. این منظور، ۳۰ ورزشکار نوجوان (شهر گرگان)…