مرور برچسب

تاب آوری وخودکارآمدی تحصیلی

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی

اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب ­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش ­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.