مرور برچسب

تاب آوری و امید

ناامیدی ناخوشــایند است اما همیشه میتوان چیزی از آن آموخت

همـه مـا به  همریختــه و مشــوش هســتیم،  اســترس های کاری ،فردی و اجتماعی راه نفسمان را بسته است، مفهوم تعـادل کار و زندگـی بـه یـک اصطلاح مضحـک برایمـان تبدیــل شــده و البتــه یــک ســوگواری جمعــی را تجربــه  میکنیـم.در ایـن میـان، تاب…

مقایسه نقش امید و تاب آوری در زندگی سالمندان

بین تاب­ آوری و امیدواری با رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود داردچالش­های فراروی سالمندان که گاهی به عدم انطباق مثبت و سازگاری با این حوادث و همچنین احساس ناتوانی در مقابل شرایط و موقعیت­ها منجر می‌شود،

کارگاه تاب آوری سمنان

محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کارگاه آموزشی دوروزه، روش های انتقال پیام تاب آوری و امید را فرا گرفتند کارگاه تاب آوری سمنان ویژه روانشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت روان توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد کاهش آسیب اجتماعی…