مرور برچسب

تاب آوری و بخشش

بخشش هم آیند تاب آوری است

مطالعاتی که در بخشش و تاب آوری انجام شده نشان میدهد تاب آوری کمتر را با نبخشیدن و تاب آوری بیشتر را با بخشش در ارتباط معنی دار گزارش کرده اند بر همین اساس هم انجمن روانشناسی امریکا تمریناتی را برای افزایش تاب آوری پیشنهاد کرده است که مسیر…

تاب آوری ، شکرگزاری و بخشش

تاب آوری ، شکرگزاری و بخشش اولین جلسه  از ترم جدید تاب آوری با تاکید بر مفاهیم بخشش و سپاسگزاری به مهرپروردگار در محل موسسه دکتر پاپ زن  و به همت افق سلامت کرمانشاه برگزارگردید . در این جلسه بر ضرورت بخشندگی و سپاسگزاری در سلامت و…