مرور برچسب

تاب آوری و حمایت اجتماعی

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول)

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول) تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا…

رابطه حمایت اجتماعی و سبک های مقابله، با تاب آوری

رابطه حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله، با تاب آوري در پسران نوجوان هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه بين حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله با تاب آوري در نوجوانان حومه شهر تهران بود. روش: روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. 410 نوجوان از…