مرور برچسب

تاب آوری و فقر

فقر دشمن تاب آوری است

فقر دشمن تاب آوری است  فقر دشمن تاب آوری و توانایی انسان است ترک خانه و خانواده و راهی خیابان شدن کمترین پیامد فقر است فقر دشمن تاب آوری است  فقر دشمن تاب آوری و توانایی انسان است ترک خانه و خانواده و راهی خیابان شدن کمترین پیامد فقر است…

تاب آوری در مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امدادخمینی (ره) کشور برگزار شد

تاب آوری در مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امدادخمینی (ره) کشور برگزار شد نهمین نشست علمی و تخصصی از سلسله نشست های مرکز برنامه ریزی و پژوهش این نهاد با حضور اساتید دانشگاهی و امدادگران به منظور بهبود شرایط زندگی مددجویان تحت حمایت…