مرور برچسب

تاب آوری کودکان طلاق

طلاق والدین تاب آوری کودکان را به چالش میکشد

طلاق والدین تاب آوری کودکان را به چالش میکشد آسیب پذیری برخی کودکان طلاق و تاب آوری کودکان دیگر در هنگام مواجهه با تغییرات و چالشهای طلاق محققان را بر آن داشته تا تاثیر خصوصیات خود کودکان را در مقابله با طلاق بررسی کنند اگرچه روشن است که…

تاب آوری و خودمهارگری کودکان طلاق

بازی‌درمانی گروهی با بهره‌گیری از فنونی مانند کشف و درمان علل مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با دیگران و قوانین، آموزش نحوه بروز و شناسایی هیجانات اصلی خود، و مدیریت خشم می‌تواند به عنوان روشی کارآمد در جهت بهبود تاب­ آوری و راهبردهای خودمهارگری…