مرور برچسب

تاب آوری کودکان کار

تاب آوری و آسیب پذیری کودکان بی خانمان

کودک بی‌خانمان کسی است که به دلایل مختلف از جمله فقر، طرد اجتماعی، خشونت خانگی و اعتیاد والدین، بدون سرپناه و خانواده زندگی می‌کند کتاب تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بیخانمان توسط انتشارات ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی در ۵۲ صفحه منتشر…

رابطه خلاقیت و تاب آوری در کودکان کار

رابطه خلاقیت و تاب آوری در کودکان کار از آنجا که در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند دارای اهمیت است تاب آوری در شرایط پرخطر در مورد آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.این پژوهش با هدف بررسی رابطه خلاقیت و تاب آوری درکودکان کار تهران انجام…