مرور برچسب

تاب آوری گیلان

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی

اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب ­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش ­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

تاب آوری در مرکز مشاوره رها رشت

هیجانات مثبت بخودی خود میتوانند به ایجاد تاب آوری منجر شوند در حالیکه در مواردی هم بازتاب و نشانه ای از تاب آوری روانی افراد بحساب می آیند.احساسات مثبت می توانند با افزایش رضایت شغل نیز همبستگی نشان دهند.