مرور برچسب

تاب اوری سازمانی

سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی

سرمایه اجتماعی میتواند به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی مطرح شود اگر بپذیریم سازمان یک سیستم باز است و باید تکانه‌های درونی و بیرونی را مدیریت کند، در واقع پذیرفته‌ایم که سازمان باید تاب‌آور باشد.

تاب آوری سازمانی

تاب آوری سازمانی صنایع غذایی اوکادو با همراهی باشگاه فعالین اقتصادی استان کرمانشاه برگزارکردند . مهندس  پریسا رحیمی مدیر اجرایی این دوره آموزشی از برگزاری این کارگاه یکروزه با تاکید بر مولفه های روانشناختی در تاریخ 1395/4/13 خبر داد…