مرور برچسب

حسین حمزه ای

روی ماه کتاب

در این جلسه از روی ماه کتاب مقدمات تاب آوری و فرزند پروری و مفاهیم اولیه پروژه جهانی تاب آوری و مقابله آن با برخی از نظریات بزرگان تاب آوری دنیا مورد بحث قرارگرفت