مرور برچسب

حمایت اجتماعی و تاب آوری

تاب آوری و حمایت اجتماعی

تاب آوری و حمایت اجتماعی انسجام نیازمندی اول درالگوی موفق" سلامت " است. انسجام کمترین هزینه و بهترین نتیجه را دارد از این رو در بهینه سازی سلامت و درتوسعه و تحول از جایگاه ویژه برخوردار است . انسجام مبتنی بر پذیرش و انعطاف است و…