مرور برچسب

خودكشي و تاب آوري

رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب آوری با خودکشی

خودکشی عملی است که موجب مرگ میشود شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا می کنند.خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه­های اخیر روند رو به افزایشی داشته است.