مرور برچسب

خودکارآمدی نوجوان

خودکارآمدی و تاب آوری نوجوانان

خودکارآمدی تعیین می‌کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف می‌کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می‌نمایند خودکارآمدی به معنای باور فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک موقعیت خاص است. بندورا معتقد است که خود کارآمدی…