مرور برچسب

خودکارآمدی و تاب آوری

خودکارآمدی و تاب آوری نوجوانان

خودکارآمدی تعیین می‌کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف می‌کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می‌نمایند خودکارآمدی به معنای باور فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک موقعیت خاص است. بندورا معتقد است که خود کارآمدی…

تاب آوری معلمان استثنایی

نتایج نشان داد که تاب‌آوری روان‌شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خلاق معلمان مدارس استثنایی نقش واسطه‌ای دارد. ذهن آگاهی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با نقش واسطه‌گری تاب‌آوری خودکارآمدی خلاق را در معلمان مدارس استثنایی…