مرور برچسب

زهرا نیازاده

تاب آوری و معنویت

تاب آوری و معنویت هر دو نقش مهمی در سلامت روان و بهزیستی فردی ایفا می‌کنند.معنویت به جنبه‌های غیرمادی و ارتباط با چیزی فراتر از خود اشاره دارد که می‌تواند شامل باورها، ارزش‌ها و تجربیات معنوی باشد.

کتاب تاب آوری و مهاجرت

تاب آوری اجتماعی مفهومی پیچیده، مبهم و چندوجهی است که ترسیم دورنماهایی مفید را برای درک کنش های انسانی در مواجهه با چالش ها ممکن می سازد

تاب آوری فردی و معنویت

گاهی به ویژه برای کودکان برخورداری از مهر مادری و حمایت پدری و حتی همراهی معلمی مهربان و یا مددکاری فداکار میتواند عین معنای زندگی باشد.