مرور برچسب

سازمان تاب آور

سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی

سرمایه اجتماعی میتواند به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی مطرح شود اگر بپذیریم سازمان یک سیستم باز است و باید تکانه‌های درونی و بیرونی را مدیریت کند، در واقع پذیرفته‌ایم که سازمان باید تاب‌آور باشد.

تاب آوری سازمانی Organizational Resilience

تاب آوری سازمانی (Organizational Resilience)، به توانایی سازمان‌ها برای پیش بینی، آمادگی و پاسخ گویی به تغییرات مستمر محیط اشاره می‌کند و به ظرفیت سازمان برای انطباق با مشکلات و بهره برداری از فرصت‌های ایجاد شده در محیط متغیر می‌پردازد.

پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی

پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی تاب‌آوری سازمانی، جزئی از سرمایۀ روانشناختی است و مفهومی است که برای مقابلۀ سازمان با مخاطرات محیطی و موقعیت‌های چالشی مفهوم‌سازی می‌شود. این مفهوم می‌تواند باعث تقویت نگرش‌ها و…