مرور برچسب

سرمایه اجتماعی و تاب آوری

سرمایه اجتماعی به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی

سرمایه اجتماعی میتواند به مثابه راهبرد تحقق تاب‌آوری سازمانی مطرح شود اگر بپذیریم سازمان یک سیستم باز است و باید تکانه‌های درونی و بیرونی را مدیریت کند، در واقع پذیرفته‌ایم که سازمان باید تاب‌آور باشد.

بررسی نقش متغیرهای سرمایه اجتماعی در ارتقای تاب آوری سازمانی

چرا برخی سازمان ها در مقابله و پاسخ به مشکلات، نوسانات و محیط شغلی نامطمئن، موفق تر از سایرین هستند؟ چرا برخی سازمان ها به هنگام مواجهه با مشکل، بر روی جنبه های منفی تمرکز می کنند در حالی که برخی دیگر از سازمان ها از این فرصت برای سازگاری و…