مرور برچسب

سنجش تاب آوری

سنجش نروبیولوژیک تاب آوری

افزایش حساسیت در ناحیه خاصی از مغز به ایجاد اضطراب و افسردگی در پاسخ به استرس دنیای واقعی کمک می‌کند. این مطالعات زمینه ای برای دستیابی به یک معیار نوروبیولوژیکی عینی جهت سنجش میزان تاب آوری در برابر استرس است.

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان _28 که توسط سرکارخانم بهناز کازرونی زند و همکاران ایشان برای استفاده کودکان ونوجوانان فارسی زبان اعتباریابی شده است . با توجه به حساسیت دوره نوجوانی و اهمیت مفهوم تاب‌آوری در…

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی موضوع این مطالعه بوده است یافته ها نشان میدهند مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‌آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است.