ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري(۱۴-R)

پژوهـش حاضر با هدف بررسي روايي، پايايي و ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري در دانش آموزان دبيرستاني ايران صورت گرفت. شرکتکنندگان شامل ۴۶۳دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني ساکن بابلسر بودکه به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و فرم کوتاه مقياس تاب آوري را تکميل نمودند. دادهه اي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOSتحليل گرديدند. براي بررسي روايي مقياس از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي، بيانگر وجود سه مؤلفه مديريت خود، معناداري زندگي و اعتماد به نفس بود. براي بررسي پايايي مقياس از روشهاي آلفاي کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد. پايايي مقياس و خرده مقياسها توسط دو روش آلفاي کرونباخ در دامنه ۱۵/۰تا ۸۷/۰و بازآزمايي در دامنه ۱۵/۰تا ۸۱/۰، مورد تأئيد قرار گرفت. در مجموع، نتايج نشان دادکه مقياس استفاده شده داراي برازش خوبي بوده و ميتوان از آن در پژوهشهاي مرتبط با جامعه دانش آموزي ايران استفاده کرد.

ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی «مقیاس تاب‌آوری وگنیلد و یانگ» در نوجوانان مقیم مراکز شبانه‎روزی

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی “مقیاس تابآوری وگنیلد و یانگ” در جمعیت نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی بود.

روش: مقیاس با توجه به شیوه وایلد و همکاران به فارسی ترجمه و ترجمه معکوس شد و روایی محتوا و روایی صوری آن برحسب آرا صاحبنظران در زمینههای مختلف پرستاری، روانشناسی و رفاه اجتماعی و نوجوانان مقیم مراکز شبانهروزی تعیین شد. نمونهگیری به روش در دسترس و براساس ویژگیهای ورود به مطالعه انجام شد و ۲۲۳ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، روایی سازه ابزار بررسی شد و جهت بررسی همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تعیین ثبات، از آزمون مجدد به فاصله دو هفته استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (نوبت اول)، نشاندهنده عدم تأیید دو عامل در نسخه فارسی بود. تحلیل عاملی اکتشافی وجودپنج عامل را تأیید کرد که۸۰/۴۳ درصد واریانس را تبیین میکردند. برازش مناسب دادهها با مدل پنج عاملی نسخه فارسی با انجام تحلیل عاملی تأییدی (نوبت دوم) نشان داده شد. ضریب آلفای کرونباخ کل ابزار ۷۷/۰بود و ضریب همبستگی درون طبقهای بین دو بار اجرای مقیاس به فاصله دو هفته ۹۰/۰ (۰۰۱/۰p<) محاسبه گردید. میانگین نمره تابآوری نوجوانان ۰۱/۱۱± ۴۱/۸۴ بود که در سطح متوسط ارزیابی گردید.

نتیجه‌گیری: نسخه فارسی مقیاس تابآوری میتواند ابعاد مختلف تابآوری را در نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی اندازهگیری کند و از روایی و پایایی مناسب برخوردار است.

 

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی «مقیاس تاب‌آوری وگنیلد و یانگ» در نوجوانان مقیم مراکز شبانه‎روزی

 

resiliency-scale-resiliency-ir

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان _۲۸ که توسط سرکارخانم بهناز کازرونی زند و همکاران ایشان برای استفاده کودکان ونوجوانان فارسی زبان اعتباریابی شده است .

نتایج پژوهش ایشان از روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری کودک و نوجوان-۲۸ (CYRM-28) حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که این پرسشنامه می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش تاب‌آوری در میان نوجوانان فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.

اصل مقاله پژوهشی  در سال ۱۳۹۲  در فصلنامه تندرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری منتشرشده است .

با کلیک بر تصاویر میتوانید دریافت نمایید

resilience scale 28

این مقیاس شامل ۲۸ گویه میباشد که پاسخ دهندگان میزان توافق شان را با هرکدام از ماده ها در مقیاس  لیکرت در مقیاس

۱=اصلا

۲=کمی

۳=تاحدودی

۴=زیاد

۵=بسیارزیاد

 اعلام میکنند .در این مقیاس نمره ۷۴ تا ۱۳۰ نشانگر تاب آوری نوجوان است ،بدیهی است نمره بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتراست .

cover_fa